İhracat Müşterisi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Atasu Su ve Su Ürünleri Gıda Turizm San.ve Tic. A.Ş.

Çamlıca Mahallesi İstiklal Caddesi No:207 Hendek / Sakarya

Atasu Su ve Su Ürünleri Gıda Turizm San.ve Tic. A.Ş.(ATASU) olarak;  6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK)  ve ilgili mevzuat kapsamında iş başvurunuz sırasında kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Bu bilgilendirme, KVKK 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır. Bu bilgilendirmenin amacı kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir. 

Hangi Kişisel Verileriniz, Hangi Amaçla İşlenir?

• Kimlik Bilgileri

■ İsim, Soyisim,

■ Kişisel verinin işlenme amacı; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi ,  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Ilişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

  • İletişim Bilgileri

■ Telefon Numarası, Adres

■ Kişisel verinin işlenme amacı; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi ,  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Ilişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, abone olmanız ya da   sipariş kaydı oluşturmanız sırasında ve  doldurduğunuz form aracılığıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Veri sorumlusu olarak, sözleşmesel yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi çerçevesinde verilerinizi toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimiz doğrultusunda anlaşmalı olduğumuz bayilerimize; düzenleyici, denetleyici kurumlara ve resmi mercilere, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini dilerse İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

  • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Atasu Su ve Su Ürünleri Gıda Turizm San.ve Tic. A.Ş. Çamlıca  Mahallesi İstiklal  Caddesi No:207 Hendek / Sakarya adresine göndererek,
  • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte ATASU’ya bizzat başvurarak,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle atasuvesuurunleri@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
  • İlgili Kişi tarafından ATASU’ ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@elmaciksu.com.tr adresimize göndererek

ATASU’ ya iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.